ח×Ļיר
מאגר מיד×ĸ לגידול ארנבים בישראל Âģ גידול ארנבים Âģ מה ארנבים אוכלים – אוכל לארנבים

מה ארנבים אוכלים – אוכל לארנבים

לכל ארנבון יש מאפיינים שונים: גנטיקה שונה, פ×ĸילו×Ē שונה בסביבה שונה כך שקשה להמלי×Ĩ ×ĸל כמויו×Ē אוכל מדויקו×Ē, וכל סוגי האוכל והכמויו×Ē ׊×Ēקראו ×ĸליהם בד×Ŗ זה הינן קירוב בלבד. הפ×Ēרון הנפו×Ĩ והשגוי הוא ל×Ē×Ē אוכל לארנבים ללא הגבלה מכל הסוגים – אוכל ללא הגבלה ×ĸלול להיו×Ē מסוכן לארנבונים – הם ×ĸלולים להשמין מדי, ל×Ļרוך יו×Ēר מדי מזון שאינו ח×Ļיר (ח×Ļיר חייב להיו×Ē החלק הארי ב×Ēזונ×Ē הארנב), הם ×ĸלולים לא לאכול א×Ē הסיבוב הראשון של ה×Ļואה שלהם (הם אוכלים חלק מהקקי שלהם בשביל למ×Ļו×Ē א×Ē המינרלים והויטמינים שבו), מזונו×Ē מסוימים ×ĸלולים לגרום לב×ĸיו×Ē בכליו×Ē ואחרים ר×ĸילים בכמויו×Ē גדולו×Ē. לכן ×Ēמיד יש לשים לב שהארנבון אוכל מספיק ח×Ļיר ולהקטין לו א×Ē הכמויו×Ē של ׊אר המזון במידה והוא לא אוכל מספיק ח×Ļיר.

כמה ארנבים אוכלים, ומהם סוגי המזון המומל×Ļים לארנבים, אלו שאלו×Ē שנשאלו×Ē בהמון מאמרים שונים ברש×Ē, בכל אחד מהם ממלי×Ļים ×ĸל כמויו×Ē שונו×Ē ו×ĸל יחסים שונים בין הסוגים השונים של המזונו×Ē, לפ×ĸמים באו×Ēו א×Ēר. במאמר זה ×Ēוכלו למ×Ļוא א×Ē הד×ĸה הרווח×Ē שמקובל×Ē ×ĸל רוב מומחי הארנבים והוטרינרים ב×ĸולם.

rabbits-eat-carrot

מה ארנבונים אוכלים? חלוקה לגילאים

כל הכמויו×Ē מ×Ēייחסו×Ē לכמו×Ē אוכל לארנבים הני×Ē× ×Ē ביום אחד. ני×Ēן להאכיל בפ×ĸם אח×Ē או פ×ĸמיים ביום (בוקר ו×ĸרב), ויש לחלק א×Ē הכמויו×Ē בין הארוחו×Ē. אני מאכיל א×Ē שימי בבוקר בכופ×Ēיו×Ē וב×ĸרב ב×ĸלים ירוקים כאשר אני מוודא שח×Ļיר יהיה זמין ×Ēמיד. אני מ׊×Ēמ׊ במאמר זה במידה “כוס”, אך אין הכוונה לכל כוס ׊×Ēשלפו מהארון. נפח כוס מדידה הוא 250-240 מיליליטר (בכל מדינה זה ק×Ļ×Ē שונה, ואמריקאים מ×Ēייחסים ל 250 מיליליטר לכוס, וככה גם אני במאמר זה). רב×ĸ כוס מדידה של כופ×Ēיו×Ē זה ב×ĸרך 30 גרם, כוס של ×ĸלים דחוסים זה 70-50 גרם.

מב×Ļ×ĸים יומיים מו×Ļרים לארנבים
 • ×ĸד גיל 3 שבו×ĸו×Ē – הארנבון יונק ואין ×Ļורך להאכילו באוכל מו×Ļק, פירו×Ē או ירקו×Ē.
 • 4-3 שבו×ĸו×Ē – הארנבון יונק ומ×Ēחיל לט×ĸום אץפץ×Ē וכופ×Ēיו×Ē מהמזון של האמא.
 • 7-4 שבו×ĸו×Ē – הארנבון יונק, נו×Ēנים גישה בל×Ēי מוגבל×Ē לאספס×Ē כופ×Ēיו×Ē. בגיל כה ×Ļ×ĸיר חלבון נוס×Ŗ י×ĸזור לארנבון ב×Ēהליך הגדילה.
 • 7 שבו×ĸו×Ē ×ĸד 7 חודשים – הארנבון אוכל אץפץ×Ē כופ×Ēיו×Ē ללא הגבלה. בלי ×ĸלים ירוקים, ירקו×Ē, או פירו×Ē ×ĸד גיל 4 חודשים. בגיל ארב×ĸה חודשים אפ׊ר לה×Ēחיל להכיר לו ×ĸלים ירוקים וירקו×Ē לאט, כל פ×ĸם ירק אחר, ולהפסיק מיד אם יש סימן לשלשול.
 • 7 חודשים ×ĸד שנה – מרגילים א×Ē הארנבון בהדרגה לוו×Ēר ×ĸל האספס×Ē ולאכול ח×Ļיר במקום (מבלי להגביל א×Ē כמו×Ē הח×Ļיר), ומרגילים לאט לסוגים שונים של ×ĸלים ירוקים (מגדילים א×Ē הכמו×Ē לאט). יש להקטין א×Ē כמו×Ē הכופ×Ēיו×Ē בהדרגה ×ĸד שמגי×ĸים לשמיני×Ē כוס כופ×Ēיו×Ē לכל קילו משקל גו×Ŗ של הארנבון.
 • שנה ×ĸד 5 שנים ח×Ļיר ללא הגבלה, ×ĸלים ירוקים (2 ×ĸד 3 כוסו×Ē דחוסו×Ē של ×ĸלים ירוקים לכל שלושה קילו של הארנבון, 2 כוסו×Ē זה המינימום), כופ×Ēיו×Ē בין 1/4 ל 1/2 כוס לכל שלושה קילו של משקל גו×Ŗ של הארנב.
 • ארנבון מ×ĸל גיל 5 שנים נמ×Ļא בסכנה של אובדן משקל, יש לשקול א×Ē הארנבון כל ×Ēקופה ול×ĸקוב אחר המשקל שלו ובמידה והארנבון מאבד משקל יש להגדיל א×Ē כמו×Ē הכופ×Ēיו×Ē ב×Ēזונה. מומל×Ĩ לב×Ļ×ĸ בדיקו×Ē דם ×Ēקופ×Ēיו×Ē.

ארנבונים ×ĸד גיל חודשיים ×Ļריכים לינוק, אל ×Ēקנו או ×Ēאמ×Ļו ארנבונים לפני גיל חודשיים. בשבו×ĸו×Ē האחרונים לפני שיגמלו מיניקה הם יט×ĸמו מהאוכל של אמא (אץפץ×Ē וכופ×Ēיו×Ē ואולי כמה ×ĸלים ירוקים) ×ĸד שיגמלו לחלוטין.

אוכל לארנבים – ח×Ļיר (70% – 80% מה×Ēזונה)

אם היי×Ēם שואלים מה ארנבים אוכלים ב×ĸיקר? ה×Ēשובה היי×Ēה בהכרח ח×Ļיר. ×ĸיקר המזון לארנבונים לאחר הגמילה ×Ļריך להיו×Ē ח×Ļיר, ח×Ļיר היא מילה הכולל×Ē כל ×Ļמח מיובש, ×ĸד גיל ח×Ļי שנה ב×ĸרך הם ×Ļריכים לאכול ח×Ļיר מסוג אץפץ×Ē וב×ĸרך בגיל זה יש לה×Ēחיל להרגיל או×Ēם לאכול ח×Ļיר שאינו אץפץ×Ē ×ĸל ידי ×ĸרבוב הח×Ļיר באספס×Ē והקטנ×Ē כמו×Ē האספס×Ē לאט לאט.

אץפץ×Ē אפ׊ר לקנו×Ē ברוב חנויו×Ē החיו×Ē הגדולו×Ē, רשום ×ĸל השקי×Ē ‘אץפץ×Ē', אל ×Ē×Ēנו למוכר לשכנ×ĸ א×Ēכם לקנו×Ē משהו אחר. ח×Ļיר שאינו אץפץ×Ē אפ׊ר לקנו×Ē במספר מקומו×Ē מ×Ļומ×Ļם יחסי×Ē ואם יש לכם א×Ē האפשרו×Ē לאחסן כמויו×Ē גדולו×Ē – אפ׊ר לנסו×Ē לקנו×Ē ממי שמוכר ח×Ļיר לסוסים (לא לפרו×Ē), מדובר באו×Ēו ח×Ļיר, והכי קל לקנו×Ē אונליין בחנו×Ē שלנו. לאחר הקנייה יש לאחסן א×Ē הח×Ļיר בשק ‘נושם' או מיכל מאוורר אחר (לא שקיו×Ē פלסטיק), אחר×Ē הוא ייפ×Ēח ×ĸובש ולא ישמר לאורך זמן.

במידה והארנבון לא אוכל בשום אופן ח×Ļיר שאינו אץפץ×Ē, ×ĸדי×Ŗ להאכיל באספס×Ē מא׊ר לא להאכיל כלל ח×Ļיר. בכל זא×Ē, יש לה×Ē×ĸק׊ אי×Ēו ככל הני×Ēן שיאכל ח×Ļיר שאינו אץפץ×Ē, מכיוון ׊אץפץפ×Ē מכילה יו×Ēר חלבון מא׊ר הארנבון ×Ļריך, ולכן יכולה לגרום להשמנ×Ē י×Ēר ולסיבוכים רפואיים אחרים. המלי×Ļו לי לנסו×Ē ל×Ē×Ē לארנבון רק ח×Ļיר יום -יומיים כדי שי×Ēרגל, אבל לא היה לי לב ל×ĸשו×Ē א×Ē זה לשימי.

השיניים של הארנבון גדלו×Ē כל החיים והוא ×Ļריך לשחוק או×Ēן באמ×Ļ×ĸו×Ē אכילה, ח×Ļיר ירוק רך ‘יפה' יו×Ēר ו×ĸשיר מבחינ×Ē ה×ĸרך ה×Ēזונ×Ēי אך פחו×Ē ×Ēורם לשחיק×Ē השיניים מח×Ļיר ×Ļהוב קשה, מומל×Ĩ ל×ĸרבב מספר סוגים גם בשביל הגיוון של הארנבון. כמו כן, י×Ēרון בולט נוס×Ŗ של ח×Ļיר הוא שמירה ×ĸל איזון במושבו×Ē החיידקים הבריאים ׊מ×ĸכלו×Ē א×Ē המזון.

ההמל×Ļה היא שכ %70% – 80 מה×Ēזונה של הארנבון ×Ēהיה ח×Ļיר, וששאר ה×Ēזונה ×Ēורכב משלושה חלקים:

 • ×ĸלים ירוקים (חסה, בק×Ļ'וי, ×ĸלי גזר, כוסברה, גרגר נחל, בזיליקום, ×ĸלי קולורבי, ×ĸלי סלק, ברוקולי, פטרוזיליה, ארוגולה ו×ĸוד).
 • כופ×Ēיו×Ē.
 • פירו×Ē וגזר (אמנם גזר נחשב כירק לבני אדם מבחינה קולינרי×Ē, אבל הוא מכיל הרבה מאוד סוכר ולכן נחשב שפרי ×ĸבור ארנבים).

ארנב אוכל ח×Ļיר

 

אוכל לארנבים – ×ĸלים ירוקים (כ %15 מה×Ēזונה)

×ĸלים ירוקים מ×Ēחלקים לש×Ēי קטגוריו×Ē:

×ĸלים ×ĸם חומ×Ļה אוקסלי×Ē נמוכה – ארוגולה, ×ĸלי גזר, ×ĸלי מלפפון, ×ĸולש, אסקרולה, × ×ĸ× ×ĸ, ריחן, גרגר הנחלים, ×ĸשב חיטה, ×ĸלי פטל, שומר, שמיר, כוסברה.

×ĸלים ×ĸם חומ×Ļה אוקסילי×Ē גבוהה (לא יו×Ēר משליש מכמו×Ē ה×ĸלים שנו×Ēנים לארנבון) – פטרוזיליה, ×Ēרד, ×ĸלי חרדל, ×ĸלי סלק, ×ĸלי ×Ļנון,נבטים

איזה ירקו×Ē ארנבים אוכלים?

ירקו×Ē אחרים שאינם ×ĸלים ירוקים, ככ×Ŗ לכל קילו משקל גו×Ŗ של הארנבון – גמבה, כרוב, כרובי×Ē, קישואים, מלפפון, ברוקולי, קולורבי, סלרי יש לח×Ēוך א×Ē הגב×ĸולים לח×Ēיכו×Ē באורך לא יו×Ēר מ- 2 ץ”מ.

×Ēמיד כשמכירים מזון חדש לארנבון נו×Ēנים בכמו×Ē ז×ĸירה, מגדילים א×Ē הכמו×Ē ×ĸם הזמן ו×ĸוקבים אחרי הי×Ļיאו×Ē שלו ומ×Ļב הרוח. 

הירקו×Ē שמו×Ēר לארנבים לאכול:

 • ×ĸלים של גזר
 • סלרי
 • אספרגוס
 • דל×ĸ×Ē
 • מלפפונים
 • ×ĸלי ברוקולי
 • אפונה (בכמויו×Ē קטנו×Ē)

הירקו×Ē שאסור ל×Ē×Ē לארנבים לאכול הם (אך לא רק):

 • חסה מסוג אייסברג (וכל ×ĸלים ירוקים מכוון בהיר ×ĸשויים לגרום לשלשול ויש להם ×ĸרך ×Ēזונ×Ēי נמוך)
 • רוברב
 • אבודקו, ×ĸל כל חלקיו, כולל ×ĸלים של ×ĸ×Ĩ אבוקדו
 • ×Ēפו”א בדגש ×ĸל הקליפה – מכי ר×ĸלנים
 • ×ĸגבניה בכמויו×Ē גדולו×Ē
 • פלפלים בגמויו×Ē גדולו×Ē
 • ח×Ļילים
 • כרובי×Ē (כרובי×Ē לא ר×ĸילה אבל ×ĸשוייה לגרום לארנבון לב×ĸיו×Ē גזים ונפיחו×Ē בבטן)
 • ×Ēירס לא בריא לארנבים
 • זר×ĸים של ×Ēפוח (×Ēפוח ×ĸ×Ļמו בריא לארנבים) 

אוכל לארנבים – כופ×Ēיו×Ē (כ- %5 מה×Ēזונה)

רוב האוכל שנמכר ×ĸבור ארנבים בחנויו×Ē לחיו×Ē אינו כופ×Ēיו×Ē. מדובר ב×Ē×ĸרוב×Ē או ‘מוזלי' שרובו ככולו אינו מזון לארנבים אלא ×Ēירס וגר×ĸינים ו×ĸוד מרכיבים לא ר×Ļויים. כופ×Ēיו×Ē לארנבונים מבוססו×Ē ×ĸל ×ĸשב, באר×Ĩ ני×Ēן למ×Ļוא סוגים שונים מהי×Ļרנים ביפאר, קיקי וורסלה-וגה.

כופ×Ēיו×Ē הן מזון דחוס ומו×ĸ׊ר שפו×Ēח למגדלי ארנבים ×Ē×ĸשיי×Ēיים (למאכל או לרבייה) והמטרו×Ē שלו ק×Ļרו×Ē טווח ולכן לא מ×Ēאימו×Ē כמזון יחיד לארנבים בי×Ēיים ׊×Ļפויים לחיו×Ē 10 – 12 שנים. ×ĸם זא×Ē, הן מכילו×Ē רכיבים חיוניים שקשה לוודא שהארנבון מקבל ב×Ēזונה רגילה, לכן מומל×Ĩ לא להסיר או×Ēן לגמרי מה×Ēזונה, הכמויו×Ē המומל×Ļו×Ē להלן ×Ēורגמו מהמידו×Ē האמריקאיו×Ē:

כללי – שמיני×Ē כוס לכל קילו של הארנב

2.2 – 2.3 קילו ארנב =מקסימום רב×ĸ כוס ביום

6.3 – 5.4 קילו ארנב = מקסימום ח×Ļי כוס ביום

5 – 7 קילו ארנב = מקסימום 3/4 כוס ביום

למרו×Ē שאין מינימום לכמו×Ē הכופ×Ēיו×Ē שני×Ēן להאכיל א×Ē הארנבון, במחקר ישן מ×Ļיינים כי כמו×Ē נמוכה מח×Ļי מכמו×Ē המקסימום פג×ĸה בגדילה של ארנבונים ×Ļ×ĸירים, ישנן חילוקי ד×ĸו×Ē לגבי ה×ĸדכניו×Ē של המחקר וט×ĸנו×Ē של וטרינרים מומחים ׊×ĸל ידי הקפדה ×ĸל ×Ēזונה נכונה – אין ×Ļורך ב×Ēוספ×Ē כופ×Ēיו×Ē לארנבונים ×Ļ×ĸירים, הרי

בטב×ĸ אין כופ×Ēיו×Ē. לד×ĸ×Ēי, כיוון שלא נגרם נזק בהאכלה בכופ×Ēיו×Ē – אין להחסיר או×Ēן מ×Ēזונ×Ē הארנב. ארנבונים מהסוגים הננסיים (פחו×Ē משני קילו) ×Ļריכים יו×Ēר אנרגיה ופחו×Ē סיבים ולכן אין להקטין א×Ē כמו×Ē הכופ×Ēיו×Ē שלהם ב×Ļורה מ׊מ×ĸו×Ēי×Ē.

אם א×Ēם לא בטוחים אם המזון טוב לארנבון, להלן ה×ĸרכים ה×Ēזונ×Ēיים המומל×Ļים לכופ×Ēיו×Ē בריאו×Ē וטובו×Ē:

 • סיבים ×Ēזונ×Ēיים (FIBER – (כמה שיו×Ēר – יו×Ēר טוב, לפחו×Ē %18 ,בדרך כלל כופ×Ēיו×Ē שלא מבוססו×Ē ×ĸל ×ĸשב לא מ×Ļליחו×Ē להגי×ĸ לזה.
 • חלבון (Protein – (בין %12 ל %14 לארנב בוגר, לארנב ×ĸד גיל 6 חודשים ׊×ĸדיין גדל מומל×Ĩ ל×Ē×Ē %16.
 • זרחן וסידן 8% (Calcium and Phosphorus) – סידן ×Ļריך להיו×Ē ביחס של פי 1.5 ל-2 מא׊ר זרחן (כלומר, אם סידן מהווה 1%, זרחן יהווה 0.5%).
 • שומן – בין 2.4-5%.
 • ויטמינים מרכיבים – ×ĸדי×Ŗ ממו×Ļרים שבהם מופי×ĸים ×ĸשבים כמו טימוטי ואלפלפא לפני דגנים – Vitamin D 1000 IU/kg, Vitamin E 50 IU/kg, Vitamin A 10,000 IU/kg

ארנב אוכל גזר

מה ארנבים אוכלים? פירו×Ē וגזר

פירו×Ē וגזר הינם ממ×Ēקים לארנבונים, ו×ĸדי×Ŗ להימנ×ĸ ממ×Ēקים ×Ē×ĸשיי×Ēיים, ול×Ē×Ē במקום ח×Ēיכה קטנה של פרי. כיוון שהסוכר מסכן א×Ē האיזון ה×ĸדין של מ×ĸרכ×Ē ה×ĸיכול של הארנבון, מקסימום לפנק א×Ē הארנב בח×Ēיכה שגודלה לא ×ĸולה ×ĸל זר×Ē פ×ĸמיים בשבו×ĸ. אם א×Ēם זקוקים לפינוקים למ×Ēן פידבק חיובי ב×Ēהליך האילו×Ŗ של הארנבון שלכם, ח×Ēיכו×Ē קטנו×Ē מאוד הן הגישה. פירו×Ē בטוחים למאכל לארנבונים: (לא ל×Ē×Ē א×Ē הליבה) – ×Ēפוח, דובדבן, אגס, אפרץק, שזי×Ŗ, קיווי, פאפאיה, מנגו, פירו×Ē י×ĸר, אננץ (ללא קליפה), בננה (ללא קליפה), מלון (אפ׊ר ×ĸם קליפה וזר×ĸים), מ׊מ׊, דומדמניו×Ē, נקטרינה, גזר.

חטיפים ממקור בטוח ומהימן, כמו החטיפים שאנו מוכרים בחנו×Ē שלנו, יבטיחו שלא ×Ēאכילו א×Ē הארנבון שלכם בי×Ēר סוכר, וכמו כן יגוונו א×Ē הויטמינים והמינרלים שהארנב יקבל מהמזון שלו. כמו כן, אם ×Ē×ĸקבו אחר הוראו×Ē ההאכלה המפורטו×Ē, ×Ēבטיחו שלא ×Ē×Ēנו לארנב יו×Ēר חטיפים ממה שהוא זקוק להם, ו×Ēשמרו א×Ē בריאו×Ē הארנבון.

מה ארנבים אוכלים? ×ĸנפים

ארנבים אוהבים לכרסם ואפשר ל×Ē×Ē להם ×ĸנפים של ×ĸ×Ļים מסוימים – ×Ēפוח ו×Ēו×Ē, הם יכרסמו א×Ē הקליפה וזה טוב להם לגיוון, לשחיק×Ē השיניים, ולמשחק – מאוד מומל×Ĩ!

מה ארנבים אוכלים, וחשוב מכך, מה אסור ל×Ē×Ē לארנבים לאכול

כשא×Ēם לא בטוחים מה ארנבים אוכלים ומה לא, ×Ē×ĸקבו אחרי ההמל×Ļו×Ē שב×ĸמוד הזה, אבל זיכרו שרשימ×Ē המזון כאן היא חלקי×Ē, וני×Ēן למ×Ļוא רשימו×Ē נוספו×Ē. למרו×Ē זא×Ē – אין ל×Ē×Ē לארנבון מזון לפני שבדק×Ēם שהוא בטוח לארנבים ממקור אמין. הארנבון לא יוד×ĸ איזה מזון טוב לו, מה הכמויו×Ē והאיזון בין סוגים שונים של מזון, מה י×ĸשה לו כאב בטן ומה ר×ĸיל, והוא יאכל כל דבר ט×ĸים.

מ×ĸרכ×Ē ה×ĸיכול של ארנבים שונה משלנו, והיא מס×Ēמכ×Ē ב×ĸיקר ×ĸל מושבו×Ē של חיידקים כדי לב×Ļ×ĸ א×Ē ×Ēהליך ה×ĸיכול, ולכן האיזון של מושבו×Ē החיידקים חיוני ל×ĸיכול טוב. שינוי מהיר ב×Ēזונה שגורם לחוסר איזון במושבו×Ē החיידקים ×ĸלול לגרום לב×ĸיו×Ē ×ĸיכול, ׊×ĸשויו×Ē להיו×Ē מסוכנו×Ē מאוד לארנב ו×ĸלולו×Ē לגרום למוו×Ē.

הכלל הוא ׊אם המזון לא מופי×ĸ בא×Ŗ רשימה של מזונו×Ē בטוחים לארנבים, אז אין ל×Ē×Ē או×Ēו לארנב. ×ĸם זא×Ē רבים ‘מכירים' מזונו×Ē בטוחים לארנבים ממשפחה, חברים או סרטים ויד×ĸ קודם. להלן רשימה של מזונו×Ē שרבים מאמינים שבטוחים לארנבים – אך בהחלט אינם מומל×Ļים.

 • כל מו×Ļרי המאפה – לחם, לחמניו×Ē וכ'ו יש להימנ×ĸ לחלוטין, אפילו אם הדוד ברוסיה החזיק המון ארנבים ×ĸל לחם.
 • ×Ēפוחי אדמה וקליפו×Ē ×Ēפוחי אדמה – ישנם חילוקי ד×ĸו×Ē לגבי הר×ĸילו×Ē של ×Ēפוחי אדמה לארנבונים, בכל מקרה מדובר במזון שאינו מ×Ēאים להם ואם יש ץפק – אין ץפק, אין להאכיל א×Ē הארנבון ב×Ēפוחי אדמה.
 • קלחי ×Ēירס – ארנבונים לא יכולים ל×ĸכל קלחי ×Ēירס, אכיל×Ē קלחי ×Ēירס ×ĸלולה לגרום לחסימ×Ē מ×ĸיים. גם אם האכל×Ēם א×Ē הארנבים שלכם קלחי ×Ēירס ×ĸד היום ולא קרה להם כלום – אין הדבר מ×ĸיד שלא יקרה להם כלום ב×ĸ×Ēיד.
 • ×ĸלי ×Ēירס – ל×ĸלים מבנה סיבי ׊×ĸלול להי×Ēק×ĸ לארנב במ×ĸרכ×Ē שמובילה א×Ē המזון לקיבה גר×ĸיני ×Ēירס – גר×ĸיני ×Ēירס מופי×ĸים בחלק ניכר ממו×Ļרי מזון ‘הפרימיום' הנמכרים בחנויו×Ē ולכן רבים מניחים בט×ĸו×Ē כי הינם בטוחים לארנבים. גר×ĸיני ה×Ēירס אינם מזון המ×Ēאים לארנבים מבחינ×Ē ההרכב שלהם – הם משמינים וממלאים יו×Ēר מדי. ארנבים בנויים לאכול מזון דל קלוריו×Ē. ×Ēירס מופי×ĸ במו×Ļרי מזון לארנבים פשוט משום שהוא זול.
 • ראשד נחשב כאוכל ב×ĸיי×Ēי לארנבים גם כן, למרו×Ē שזה ×ĸלה ירוק, זה אוכל לא מ×Ēאים לארנבים כלל ו×ĸלול להרוג או×Ēם ל×ĸי×Ēים אפילו במנה קטנה.
Follow:
׊×Ēפו
 • מב×Ļ×ĸ!
  אץפץ×Ē לארנבים

  ‘אץפץ×Ē טריה לארנבים – 1 קילוגרם

  30.00
 • ח×Ļיר שיבול×Ē שו×ĸל

  ח×Ļיר שיבול×Ē שו×ĸל לארנבים – טרי – 1 קילוגרם

  25.00
 • מב×Ļ×ĸ!
  ביהפר כופ×Ēיו×Ē קייר פלוס לבוגרים

  ביהפר קייר פלוס ×Ē×ĸרוב×Ē מזון לארנבים 1.5 ק”ג

  59.00
 • מב×Ļ×ĸ!
  קופסה חודשי×Ē לארנב

  קופסה חודשי×Ē לארנב

  95.00

כ×Ēיב×Ē ×Ēגובה

האימייל לא יו×Ļג בא×Ēר. שדו×Ē החובה מסומנים *

×Ēומך בכרטיסים וה×Ēקנים הבאים.